Номер на проекта
2017-3-PL01-KA205-047266

Menu

Проект номер:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

 

Покрепа за младите жени, живеещи в малки населени места

Покрепа за младите жени, живеещи в малки населени места

Развиване на социалното предприемачество в полза на местните общности

Развиване на социалното предприемачество в полза на местните общности

Подобряване на предприемаческите компетенции

Подобряване на предприемаческите компетенции

Достъп до онлайн курс за самостоятелно обучение

Достъп до онлайн курс за самостоятелно обучение

Подобряване и разширяване на компетенциите на преподавателите в ЕС чрез онлайн наръчник

Подобряване и разширяване на компетенциите на преподавателите в ЕС чрез онлайн наръчник

ДОБРЕ ДОШЛИ

По настоящем социалното предприемачество има жизнено важно и нарастващо значение за икономиката, особено в Европа. Анализът на последните данни, свързани със социалните предприятия, показва нараснал интерес към поемането на подобни инициативи от предприемачите. Като по този начин допълнително подчертава нарастващото им значение в икономиката като нови възможности за заетост. Основната цел на проекта е да повиши и насърчи социалното предприемачество сред младите жени, живеещи в селски и отдалечени райони, като повиши осведомеността и им помогне да развият своите умения в предприемачеството, креативността и иновациите.

Приоритетите на проекта имат за цел да гарантират, че образователите системи подобряват пригодността за заетост, развитието на трансверсалните умения и насърчават социалното предприемачество чрез прилагането на новаторски интегрирани подходи.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма "Еразъм +". Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Log In

Забравена парола? / Забравен потребител?