Номер на проекта
2017-3-PL01-KA205-047266

Menu

Проект номер:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

 

Partners

Партньорството се състои от международно признати организации, активни в организацията на образованието и подкрепата за бизнеса. Някои от партньорите вече са работили в миналото с европейски проекти:

 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" - Полша

 

polska

 

OIC Poland Foundation е създадена през 1991 г. с цел да подпомага икономическия и социален прогрес в югоизточната част на Полша.
Основната цел на OIC Poland Foundation е подкрепа за безработните и насърчаване на икономическото развитие чрез предоставяне на образователни и консултантски програми и помощни услуги, насочени предомно към МСП в региона. OIC Poland Foundation постига своите цели чрез предлагане на:

- уникални решения за обучение (курсове, семинари, конференции, консултиране, сложни проекти), насочени към създаване на възможности за заетост и самостоятелна заетост, разпространение на знания, добри практики и развитие на човешките ресурси за широк кръг групи и лица, групи в неравностойно положение, МСП;

- обучителни услуги както за лица, които се интересуват от придобиване на нови умения, така и за фирми / институции, които имат нужда от специално обучение на своите служители; с цел да се постигне по-лесна адаптация към непрекъснато променящия се икономически и организационен климат.

- акредитирани курсове, обучения и MBA, следдипломна квалификация за повишаване на уменията и знанията, разширяване на професионалните мрежи и последващи тенденции в образованието;

- Фонд за заеми, който подпомага стартиращите фирми да се развиват в ранните етапи на създаването им. Фондът също спредоставя на потенциални и вече съществуващи предприемачи професионална подкрепа за развитието на бизнеса.

Обширна мрежа от професионални и академични партньори в цяла Европа и сътрудничество с университети, училища, фирми, организации от различни сектори позволяват на OIC Poland Foundation да идентифицира и трансферира най-добрите практики сред бизнес звена и да разработи планове за най-добри подобрения в региона Lubelskie.

www.oic.lublin.pl

 

G. G. Eurosuccess Consulting LTD - Кипър

eurosuccess

Основната цел при създаването на организацията е да информира, главно физически лица и фирми, относно съществуващитевъзможности на европейски и национални фондове. Чрез успешната подкрепа за използване на тези възможности за създаването, разработването и изпълнението на стратегическите цели, компанията успява да отговори на оперативните им нужди.

Eurosuccess участва в няколко проекта в рамките на различни европейски програми (т.е. програми за обучение през целия живот, ERASMUS + и Justice) както като координатор, така и като партньор. Eurosuccess, е и един от органите, отговарящи за оценката на предложения, подадени по различни програми на ЕС.

Eurosuccess има богат опит в разработването на материали, инструменти и методологии, свързани с развитието на различни умения и компетенции (включително ИКТ за оценяване и обучение, както и среди за електронно обучение) за различни групи като деца , младежи, възрастни, предприемачи, ръководители на бизнеса и служители, уязвими групи от обществото като хора от групата NEET, затворници и бивши затворници и други.

Въз основа на своя опит и познания, както и на изградената мрежа от партньорски организации и експерти в Кипър и в чужбина, Eurosuccess е в състояние да подкрепи изцяло процесът по разработване и изпълнение на успешни предложения и проекти. Eurosuccess е акредитиран Център за професионално образование и обучение от компетентния орган за развитие на човешките ресурси на Кипър, и има внедрена Международната система за качество ISO 9001: 2015.

www.eurosc.eu

 

Фондация AVA Creations - България

 

AVA

Фондация AVA Creations е българска НПО, която работи активно в областта на образованието и обучението, включително професионалното обучение. Създадена е през 2016 г. с основна цел да подпомага развитието на бизнеса и общностите чрез насърчаване на иновациите, креативността и професионалното обучение.

Понастоящем един от основните приоритети на Фондацията е изпълнението на проектни инициативи на местно, национално и европейско равнище, насочени към процеса на личностно развитие и учене през целия живот. AVA се стреми да насърчава иновативните подходи във всички сектори чрез партньорски мрежи, споделяне на опит и ангажираност на всички заинтересовани страни.

Сред целите на AVA е насърчаването на социалното, икономическото, културното и образователното сътрудничество на местно и национално ниво. Както и подкрепата на общи инициативи за подобряване на качеството на живот чрез образование, трансфер на знания, културен обмен и социална интеграция. За постигането на горепосочените цели експертите на AVA работят в тясно сътрудничество с множество национални и международни партньори, включително образователни институции, общини, НПО и други юридически и физически лица, работещи в областта на ПОО.

Благодарение на своите експерти AVA има добри контакти с различни чуждестранни партньори, вкл. образователни институции и университети, центрове за научноизследователска и развойна дейност, НПО и др.

www.avacreations.eu

 

Social Innovation Fund - Литва


SIFlogo
Social Innovation Fund (SIF) е неправителствена организация, създадена през 1994 г., за да подпомага хора с по-малко възможности и в неравностойно положение чрез предоставяне на образователни възможности, социална подкрепа, информация и съвети. За да осигури основната си мисия, SIF работи в тясно сътрудничество с различни мрежи и бизнес предприятия. От създаването си SIF работи с различни групи в неравностойно социално положение - безработни, инвалиди, самотни родители, хора в отдалечени райони, мигранти, жени, преживели домашно насилие. SIF също така предоставя помощ и съдействие на младежите и нискоквалифицираните възрастни, които имат по-малко възможности в обществото и на пазара на труда, със специален акцент върху жените. От 1994 г. насам SIF е реализирал повече от 100 европейски, национални и международни проекта както като координатор i партньор в следните направления:

 • Решаване на младежки проблеми, насърчаване на гражданското образование, развитие на социални бизнес умения и укрепване на професионалните умения
 • Насърчаване на предприемачеството и социалното предприемачество
 • Социално включване и пригодност за заетост • Насърчаване на политиките и практиките в областта на образованието за възрастни
 • Социално приобщаване на имигрантите • ИКТ и електронно обучение
 • Борба срещу насилието върху жени • Междукултурно и езиково обучение
 • Укрепване на капацитета на НПО Мрежата на партньорите на SIF включва над 200 международни и 200 национални партньора. SIF е член на:
 • Литовското женско лоби (LWL) • Литовската асоциация за обучение на възрастни
 • CEDAW4CHANGE, Световна женска мрежа
 • Литовска мрежа от неправителствени организации

  www.lpf.lt

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма "Еразъм +". Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Log In

Забравена парола? / Забравен потребител?