Номер на проекта
2017-3-PL01-KA205-047266

Menu

Проект номер:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

 

Проект

Проектът „WomenPRO - Младите жени като социални предприемачи, път към по-добър живот“ има за цел да мотивира младите момичета и жени, които напускат селските и отдалечените райони, да намерят работа в своите региони, като им предостави цялостен курс на обучение, съобразен с техните специфични нужди. Проектът се фокусира върху изграждането на самочувствие и мотивация, които да им помогнат да осъзнаят, че могат да започнат собствен бизнес и да бъдат от полза на своята общност.

Основната цел на проекта е да представи и насърчи социалното предприемачество сред младите жени чрез повишаване на тяхната осведоменост и да им помогне да развият своите уменията в областта на предприемачеството, креативността и иновациите.

 

Основните цели на проекта са:

  • Подобряване на компетенциите за предприемачество на млади момичета в страните-участнички в проекта,
  • Подпомагане и разширяване на компетенциите на преподавателския състав на ЕС чрез прилагането на иновативен подход,
  • Разработване на новаторски подход към развитието на компетенциите в дигиталната ера,
  • Да допринесе за обединяването на образователните и обучителните стандарти за признаване на резултатите от обучението, както и
  • Да проследява развитието на компетентността на младите хора, за да ги подготви за успешното им навлизане на пазара на труда.

Проектът ще бъде реализиран в партньорство от 4 експертни организации от 4 европейски държави (Полша, Кипър, Литва и България). Тези организации са Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland", Полша; Eurosuccess Consulting, Кипър; Social Innovation Fund, Литва и Фондация AVA Creations, България. Продължителността на проекта е 24 месеца – от май 2018 г. до април 2020 г.

 

По време на изпълнението на проекта ще бъдат разработени четири основни продукта:

  1. Дидактическа методология за обучителен курс WomenPRO;
  2. Модулен обучителен курс с 5 основни модула, които ще следват подход на b-learning, съчетаващ самообучение с дейности от тип peer-to-peer и работа с преподавател;
  3. Наръчник за преподаватели, който ще бъде използван от преподавателите на младите жени в областта на социалното предприемачество;
  4. Интерактивни упражнения и тестове, които ще помагат обучаваните да проверяват сами натрупаните знания по време и след курса на обучение.

 

Всички резултати ще бъдат налични на английски, полски, гръцки, литовски и български език.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма "Еразъм +". Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Log In

Забравена парола? / Забравен потребител?