Αριθμός Έργου:
2017-3-PL01-KA205-047266

Menu

Αριθμός Έργου:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

Εταίροι

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οργάνωσης της εκπαίδευσης  και της υποστήριξης των επιχειρήσεων. Κάποιοι από τους εταίρους έχουν ήδη  συνεργαστεί στον παρελθόν στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγρσμμάτων:


Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" - Πολωνία

logo OIC
Το OIC Poland Foundation, δραστηριοποιείται από το 1991 για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο της νότιο-ανατολικής Πολωνίας. Ανήκει στην κορυφαία ομάδα οργανισμών κατάρτισης που δραστηριοποιούνται στην  επαρχία Lubelskie Voivodship.  Ο κύριος στόχος του OIC Poland Foundation είναι η πρόληψη της ανεργίας και η ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της υλοποίησης  προγραμμάτων κατάρτισης και προγραμμάτων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών στήριξης, απευθυνόμενα σε μεγάλο βαθμό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής, πετυχαίνοντας τα μέσω: 

 • αξιόλογων εκπαιδευτικών λύσεων (μαθήματα, σεμινάρια, συνέδρια, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σύνθετων προγραμμάτων) τα οποία απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα ομάδων,  ατόμων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στόχος; η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και αυτό-απασχόλησης, η διάδοση των γνώσεων, των ορθών πρακτικών και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
 • εμπορικών προσφορών για εκπαιδευτικές υπηρεσίες  σε μεμονωμένα άτομα που ενδιαφέρονται για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και σε εταιρίες/οργανισμούς που ζητούν ειδικά σχεδιασμένη εκπαίδευση  με συγκεκριμένο επιχειρηματικό περιεχόμενο για τους υπαλλήλους τους, για να τους βοηθήσουν να προσαρμοστούν στο συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό κλίμα, 
 • πιστοποιημένων σεμιναρίων, κατάρτισης και ΜΒΑ, μεταπτυχιακών σπουδών για την βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων, την διεύρυνση: επαγγελματικών δικτύων και εφαρμογή των τάσεων στην εκπαίδευση, 
 • χρηματοδότησης για παροχή βοήθειας  σε νεοσύστατες επιχειρήσεις που βρίσκονται στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης και παροχή επαγγελματικής στήριξης σε φιλόδοξους και υφιστάμενους επιχειρηματίες και βοήθεια για την συνεχή ανάπτυξη των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων.

  Συμβαδίζοντας με την εποχή, το Ίδρυμα παρέχει αξιόλογη κατάρτιση, συνδυάζοντας την τυπική μάθηση με την επίβλεψη, προγράμματα κατάρτισης που παρέχουν τις αποτελεσματικότερες διαθέσιμες λύσεις επαγγελματικής εξέλιξης. Καινοτόμα εργαλεία διδασκαλίας, επαγγελματική καθοδήγηση, εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, προσεγγίσεις κατάλληλες για τις ανάγκες της επιχείρησης , συμπληρώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ πανεπιστημιακών σπουδών και της αγοράς εργασίας, βοηθώντας τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να προσληφθούν. 

  Το ευρύ δίκτυο επαγγελματιών και ακαδημαϊκών συνεργατών σε όλη την Ευρώπη και συνεργασία με Πανεπιστήμια, σχολεία, εταιρίες, οργανισμούς από διάφορους τομείς δίνουν τη δυνατότητα στο Ίδρυμα να μεταφέρει τις ορθές πρακτικές στις επιχειρηματικές μονάδες και να αναπτύξει τα καλύτερα βελτιωτικά σχέδια για την περιοχή της Lubelskie.

  www.oic.lublin.pl

 

Eurosuccess Consulting

eurosuccess

O Συμβουλευτικός Οργανισμός Eurosuccess Consulting συστάθηκε περί τα τέλη του 2009.


Κύριος στόχος και σκοπός ίδρυσης του Οργανισμού, είναι η ενημέρωση και υποστήριξη, κυρίως προς άτομα και επιχειρήσεις, όσον αφορά την άντληση κονδυλίων από την Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία. Με την επιτυχή εκμετάλλευση των εν λόγω κονδυλίων επιτυγχάνεται δημιουργία, ανάπτυξη και υλοποίηση των στρατηγικών τους στόχων με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση των επιχειρησιακών τους αναγκών.


Η Eurosuccess Consulting μετέχει σε διάφορα έργα, κάτω από διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα και τομείς (όπως Lifelong Learning, ERASMUS + & Justice), ως συντονιστής και εταίρος καθώς επίσης αξιολογεί προτάσεις κάτω από διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα. 


Όσον αφορά τον τομέα διαχείρισης έργων, η Eurosuccess Consulting διαθέτει μεγάλη εμπειρία όσον αφορά την ανάπτυξη υλικών, εργαλείων και μεθοδολογιών που αφορούν διάφορες δεξιότητες / ικανότητες (συμπεριλαμβανομένων εργαλείων ΤΠΕ για σκοπούς αξιολόγησης και κατάρτισης καθώς και διαδικτυακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες (e-learning platforms) για διάφορες ομάδες-στόχους όπως νέοι, ενήλικες, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όπως άτομα χωρίς ευκαιρίες επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και εργοδότησης (NEET group), κρατούμενη και πρώην κρατούμενη και άλλοι. 


Με βάση την προαναφερόμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και δυνατότητες, καθώς και μέσω του οργανωμένο δικτύου και συνεργατών στην Κύπρο και το εξωτερικό, η Eurosuccess Consulting είναι σε θέση να υποστηρίξει τις προσπάθειές όσο αφορά την ανάπτυξη μίας επιτυχημένης πρότασης και κατ’ επέκταση στην υλοποίηση του έργου. 


Επιπρόσθετα, η Eurosuccess Consulting έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ως επίσης και με το Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2015 

www.eurosc.eu 

 

AVA CREATIONS FOUNDATION - Βουλγαρία

 

ava logo


Ο οργανισμός AVA Creations είναι ένα Βουλγαρικός ΜΚΟ ο οποίος είναι ενεργός στο τομέα των Ευρωπαϊκών συνεργασιών για εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένου και την επαγγελματική κατάρτιση. Ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό να υποστηρίξει την ανάπτυξη επιχειρηματιών και κοινωνιών μέσα από την ενθάρρυνση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης.

Σήμερα, μια από τις κύριες προτεραιότητες του οργανισμού είναι η εφαρμογή έργων σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο στοχεύοντάς στην επιρροή των διαδικασιών για προσωπική ανάπτυξη και δια βίου μάθηση. Ο AVA προσπαθεί να ενισχύσει με καινοτόμες προσεγγίσεις σε όλους τους τομείς μέσα από την δικτύωση με άλλους οργανισμού, την ανταλλαγή εμπειριών και την ένταξη ενδιαφερόμενων στα έργα.

Μεταξύ άλλων, ο AVA στοχεύει στο να ενθαρρύνει κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές συνεργασίες σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης, αποσκοπεί στο να υποστηρίξει κοινωνικές πρωτοβουλίες για την βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσα από την εκπαίδευση, την διάδοση γνώσεων, διαπολιτισμικές ανταλλαγές και κοινωνική ένταξη.

Για να επιτευχθεί οι προαναφερόμενοι στόχοι, οι ειδικοί του AVA εργάζονται στενά με πολλούς διεθνής και εθνικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένου ινστιτούτα, δημαρχία, ΜΚΟ και άλλες νομικές και φυσικές οντότητες οι οποίοι είναι ενεργοί στο τομέα ΕΕΚ. Οι ειδικοί του AVA συμμετέχουν συνεχώς σε διάφορα εθνικές και διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια, εκπαιδεύσεις και σεμινάρια στο θέμα της ανάπτυξης και ενίσχυσης της ΕΕΚ, διαπολιτισμικές σχέσεις και επικοινωνία, πολιτιστικές συνεργασίες και ευκαιρίες δια βίου μάθησης.

Λόγω των ειδικών, ο AVA έχει εξαιρετικές επαφές με διάφορους ξένους εταίρους, συμπεριλαμβανομένου εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων, κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, παροχής ΕΕΚ, ΜΚΟ κτλ.

www.avacreations.eu

 

Social Innovation Fund - Λιθουανία

SIF
Ο Social Innovation Fund (SIF) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό να βοηθήσει άτομα με λιγότερες ευκαιρίες και ευάλωτες ομάδες να κάνουν θετικές αλλαγές στην ζωή τους μέσα από την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, κοινωνικής υποστήριξης, πληροφόρησης και υποστήριξη. Ο SIF θέλοντας να διαβεβαιώσει ότι ο κύριος στόχος του θα επιτευχθεί, συνεργάζεται με πολλά δίκτυα και επιχειρήσεις.


Από την αρχή της ίδρυσης του Social Innovation Fund δουλεύει με ομάδες κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, ανέργους, , μονογονεϊκούς, άτομα που ζουν σε απομονωμένες περιοχές, μετανάστες, γυναίκες πρώην θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Επίσης, ο SIF παρέχει υποστήριξη σε νέους και ενήλικες με λιγότερες ικανότητες ή/και με  λιγότερες ευκαιρίες στην κοινωνία και την αγορά εργασίας, επικεντρώνοντας στις γυναίκες. 

Από το 1994 ο SIF ολοκλήρωσε πάνω από 100 Ευρωπαϊκά, Εθνικά και Διεθνή προγράμματα ως συντονιστής εταίρος αλλά και ως εταίρος στους ακόλουθες θεματικές:

 • Επίλυση προβλημάτων που έχουν σχέση με την νεολαία, εκπαίδευση για ενεργούς πολίτες, ανάπτυξη δεξιοτήτων για κοινωνικές επιχειρήσεις και την ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων
 • Προώθηση της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 • Κοινωνική ένταξη και εργασιακή απασχόληση
 • Προώθηση πολιτικών και πρακτικών εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Κοινωνική ένταξη μεταναστών
 • ICT και διαδικτυακή μάθηση
 • Αντιμετώπιση βίας κατά των γυναικών
 • Διαπολιτισμική και γλωσσική κατάρτιση
 • Ενδυνάμωση ικανοτήτων για ΜΚΟ

  Το δίκτυο του Social Innovation Fund περιλαμβάνει 200 διεθνής και 200 εθνικούς εταίρους, και είναι μέλος στα ακόλουθα:
 • Lithuanian Women’s Lobby (LWL)
 • Σύνδεσμος Εκπαιδευτών Ενηλίκων Λιθουανίας
 • CEDAW4CHANGE, Παγκόσμιο Δίκτυο Γυναικών
 • Δίκτυο ΜΚΟ της Λιθουανίας

  www.lpf.lt 

 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;