Αριθμός Έργου:
2017-3-PL01-KA205-047266

Menu

Αριθμός Έργου:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

Περιγραφή Έργου

Το έργο Young Women as Social Entrepreneurs, path to better life - WomenPRO -  έχει ως σκοπό να παρακινήσει νεαρές γυναίκες που διαμένουν στην ύπαιθρο ή σε απομονωμένες περιοχές, στο να απασχοληθούν επαγγελματικά στην περιοχή διαμονής τους, μέσα από την παροχή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες. Το έργο επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των πιο πάνω γυναικών, έτσι ώστε να τις βοηθήσει να κατανοήσουν ότι έχουν τις δυνατότητες για να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση και προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων σε νεαρές γυναίκες μέσα από την ενημέρωση και υποστήριξη  τους, για να αναπτύξουν τις δεξιότητες σχετικά με την  επιχειρηματικότητα, την δημιουργικότητα την καινοτομία.  

Κύριοι στόχοι του έργου είναι:

  • Ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νεαρών γυναικών στις χώρες των εταίρων,  

  • Ενίσχυση και επέκταση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών στην Ευρώπη καθώς και προώθηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων,

  • Ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που συμβαδίζουν με την ψηφιακή εποχή, 

  • Συνεισφορά στην ενοποίηση των προτύπων εκπαίδευσης και κατάρτισης για την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, 

  • Παρακολούθηση  της προόδου των νεαρών γυναικών για πιο σωστή προετοιμασία πριν την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από 4 εξειδικευμένους οργανισμού από 4 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (την Πολωνία, την Κύπρο, τη Λιθουανία και τη Βουλγαρία), που έχει ως στόχο να διαβεβαιώσει την μέγιστη αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, η κοινοπραξία αποτελέιται από τους ακόλουθους οργανισμούς Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego ""OIC Poland"" - Πολωνία, Eurosuccess Consulting – Κύπρος, Social Innovation Fund - Λιθουανία και AVA Creations Foundation - Βουλγαρία. Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες, έχοντας αρχίσει τον Μάιο του 2018 και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2020.


Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου θα αναπτυχθούν τέσσερα παραδοτέα:

  1. Μια διδακτική μεθοδολογία για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του WomenPRO καθώ και ένα εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτές,
  2. Ένα περιεκτικό διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο σε 5 θεματικές οι οποίες συνδυάζουν την αυτοδιδασκαλία μαζί με δραστηριότητες εκπαίδευσης με ομότιμους μέσω υποστήριξης εκπαιδευτή.
  3. Ένα εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτές το οποίο θα περιέχει οδηγίες για την εκπαίδευση των νεαρών γυναικών για την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων,
  4. Διαδραστικές ασκήσεις και διαγωνίσματα για να βοηθήσουν τις εκπαιδευόμενες να αυτο-αξιολογηθούν κατά την διάρκεια των μαθημάτων.

 

Όλα τα παραδοτέα θα είναι διαθέσιμα στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Πολωνικά, Ελληνικά, Λιθουανικά και Βουλγάρικα.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;