Projekto nr.:
2017-3-PL01-KA205-047266

Menu

Projekto numeris:
2015-1-CY01-KA203-011881

Partneriai

Konsorciumą sudaro tarptautinį pripažinimą pelniusios institucijos, vykdančios aktyvią veiklą vadybos, švietimo ir įmonių paramos srityse. Kai kurios iš šių institucijų jau yra anksčiau bendradarbiavusios su kitais ES projektais.

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland“, Lenkija

polska

 

Organizacija OIC Poland Foundation savo veiklą vykdo nuo 1991 metų. Jos tikslas - socialinė ir ekonominė pažanga pietrytinėje Lenkijos dalyje. OIC Poland Foundation priklauso lyderiaujančiai mokymo organizacijų grupei, veikiančiai Liubelsko vaivadijoje. Pagrindinis organizacijos tikslas- užkirsti kelią nedarbui ir skatinti ekonomikos plėtrą, įgyvendinant švietimo ir konsultavimo programas bei paramos paslaugas, skirtas regione esančioms mažoms ir vidutinėms Įmonėms (MVĮ). Šį tikslą siekiama įgyvendinti per:

 • unikalius mokymus (kursus, seminarus, konferencijas, konsultacijas, kompleksinius projektus), kurie yra skirti daugeliui žmonių grupių, nepalankioje padėtyje esantiems asmenims ir MVĮ; šių mokymų tikslas - užimtumo ir savarankiško įsidarbinimo galimybių kūrimas, žinių skleidimas, gerosios praktikos ir žmogiškųjų išteklių plėtra;
 • komercinius mokymo paslaugų pasiūlymus, skirtus asmenims, norintiems įgyti naujų įgūdžių bei įmonėms/institucijoms, užsakančioms pritaikytus mokymus savo darbuotojams, skirtus konkrečiam verslui; šių mokymo paslaugų tikslas - padėti asmenims prisitaikyti prie besikeičiančio ekonominio ir organizacinio klimato;
 • akredituotus kursus, mokymus ir verslo magistrantūros studijas, skirtus gilinti žinias ir tobulinti įgūdžius, plėsti profesinius tinklus ir sekti švietimo tendencijas;
 • Paskolų fondą, skirtą padėti besikuriančioms įmonėms ankstyvaisiais jų vystymosi etapais, suteikti profesionalią pagalbą potencialiems ir esamiems verslininkams bei padėti nuolat augančioms įmonėms ir verslininkams.

Žengdama koja kojon su gyvenimu, organizacija siūlo unikalius mokymus, kuriuose formalusis mokymasis yra derinamas su mentoringu bei mokymo programas, siekiant rasti geriausius profesinio tobulėjimo būdus.

Platus profesionalių ir akademinių partnerių tinklas visoje Europoje ir bendradarbiavimas su universitetais, mokyklomis, įmonėmis bei organizacijomis iš įvairių sektorių suteikia organizacijai galimybę nustatyti ir perkelti gerąsias praktikas į verslo padalinius bei parengti geriausius Liubelsko regiono gerinimo planus.

Daugiau informacijos rasite mūsų interneto svetainėje ir socialiniame tinkle „Facebook!

www.oic.lublin.plG. G. Eurosuccess Consulting LTD, Kipras

eurosuccess

Pagrindinis organizacijos tikslas ir uždavinys - teikti asmenims ir įmonėms paramą ir informaciją apie Europos ir nacionalinių fondų panaudojimą. Sėkmingai išnaudojant šias finansavimo galimybes, minėtų strateginių tikslų kūrimas, tobulinimas ir įgyvendinimas pasiekiamas siekiant galutinio tikslo -patenkinti jų veiklos poreikius.

Organizacija Eurosuccess dalyvauja keliuose projektuose pagal įvairias Europos programas ir sektorius („Mokymosi visą gyvenimą“, ERASMUS+ ir teisingumo programos) tiek kaip koordinatorė, tiek kaip partnerė bei taip pat yra viena iš ekspertų, teikiančių pasiūlymus pagal įvairias ES programas.

Kalbant apie projektų valdymo sektorių, Eurosuccess Consulting turi didelę patirtį kuriant mokomąją medžiagą, metodiką bei priemones (įskaitant IKT priemones, skirtas vertinimui ir mokymui bei elektroniniam mokymuisi skirtą aplinką), skirtas tobulinti įvairių žmonių grupių, tokių kaip vaikai, jaunimas, suaugusieji, verslininkai, verslo vadovai ir darbuotojai bei pažeidžiamų visuomenės grupių, tokių kaip NEET žmonių grupė, kaliniai, buvę kaliniai ir kiti, įgūdžius ir kompetencijas.

Remiantis aukščiau aprašyta patirtimi, žiniomis ir galimybėmis bei sukurtu partnerių organizacijų ir ekspertų tinklu Kipre ir užsienyje, Eurosuccess Consulting gali remti bet kokias pastangas, kurių reikia sėkmingiems pasiūlymams kurti, tokiu būdu įgyvendinant projektų veiklas. Be to, organizacija yra akredituota kaip akredituotas profesinio mokymo centras, esantis Kipro Žmogiškųjų išteklių plėtros tarnyboje, atitinkama valdžios institucija, susijusi su mokymo ir švietimo sektoriumi bei su tarptautine kokybės sistema ISO 9001: 2015.

www.eurosc.eu

 

AVA Creations Foundation, Bulgarija

AVA


AVA Creations fondas yra Bulgarijos NVO, aktyviai dirbanti Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje, įskaitant profesinį mokymą, programoje. Fondas įkurtas 2016 metais. Pagrindinis organizacijos tikslas - remti verslo įmonių ir bendruomenių plėtrą skatinant inovacijas, kūrybiškumą ir profesinį mokymą.

Šiuo metu vienas iš pagrindinių fondo prioritetų yra pasiūlyti ir įgyvendinti projekto iniciatyvas vietiniu, nacionaliniu ir ES lygmeniu, kuriomis siekiama daryti įtaką asmeninio tobulėjimo ir mokymosi visą gyvenimą procesams. Organizacija, bendradarbiaudama su partneriais, dalindamasi patirtimi bei įtraukdama visas suinteresuotąsias šalis, siekia skatinti inovatyvius metodus visuose sektoriuose.

Vienas iš fondo uždavinių - skatinti socialinį, ekonominį, kultūrinį ir edukacinį bendradarbiavimą vietiniu ir nacionaliniu lygiu. Taip pat - remti bendras iniciatyvas, skirtas gyvenimo kokybės gerinimui naudojant švietimą, perduodant žinias, kultūrinius mainus ir socialinę integraciją.

Siekdami įgyvendinti minėtus tikslus, fondo ekspertai glaudžiai bendradarbiauja su įvairiais nacionaliniais ir tarptautiniais partneriais, įskaitant švietimo įstaigas, savivaldybes, nevyriausybines organizacijas ir kitus juridinius ir fizinius asmenis, aktyviai dirbančius profesinio mokymo srityje.

Organizacijos ekspertai nuolat dalyvauja įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose susitikimuose, konferencijose, kursuose ir seminaruose apie profesinio mokymo ugdymą ir tobulinimą, tarpkultūrinius santykius ir komunikaciją bei kultūrinio bendradarbiavimo ir mokymosi visą gyvenimą galimybes.

Fondas turi gerus ekspertus, todėl organizacija palaiko tvirtus ryšius su įvairiais užsienio partneriais: švietimo įstaigomis ir universitetais, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) centrais, profesinio mokymo paslaugų tiekėjais, NVO ir kitais.

www.avacreations.euSocialinių inovacijų fondas, Lietuva


SIFlogo

Socialinių inovacijų fondas (SIF) yra 1991 metais įkurta nevyriausybinė organizacija, kurios tikslas - padėti mažiau galimybių turintiems žmonėms ir nepalankioje padėtyje esantiems žmonėms pakeisti savo gyvenimą teigiama linkme per švietimą, socialinę paramą, informaciją ir konsultacijas.

Siekdamas įgyvendinti savo pagrindinę misiją, SIF glaudžiai bendradarbiauja su įvairiais tinklais ir verslo įmonėmis.
Nuo pat įkūrimo Socialinių inovacijų fondas dirba su įvairiomis socialiai pažeidžiamomis žmonių grupėmis: bedarbiais, neįgaliaisiais, vienišais tėvais, atokiose vietovėse gyvenančiais žmonėmis, migrantais bei smurtą artimoje aplinkoje patyrusiomis moterimis. SIF taip pat teikia pagalbą ir paramą jaunimui ir žemos kvalifikacijos suaugusiesiems, turintiems mažiau galimybių integruotis į visuomenę ir darbo rinką, ypatingą dėmesį skiriant moterims.

Nuo 1994 metų fondas, ir kaip koordinatorius, ir/arba kaip partneris, įgyvendino daugiau kaip 100 nacionalinių, Europinių ir tarptautinių projektų šiose srityse:

 • jaunimo problemų sprendimas, pilietiškumo ugdymo skatinimas, socialiniam verslui reikalingų įgūdžių tobulinimas ir profesinių įgūdžių tobulinimas;
 • verslumo ir socialinio verslumo skatinimas;
 • socialinė įtrauktis ir įsidarbinimo galimybės; • lyčių lygybė ir įvairovė;
 • suaugusiųjų švietimo politikos ir praktikos skatinimas;
 • imigrantų socialinė įtrauktis;
 • IKT ir elektroninis mokymasis; • kova su smurtu prieš moteris;
 • tarpkultūrinis ir kalbų mokymas;
 • NVO kompetencijų stiprinimas. Socialinių inovacijų fondo partnerių tinklą sudaro apie 200 tarptautinių ir 200 nacionalinių partnerių. SIF yra šių organizacijų ir asociacijų narys:
 • Lietuvos moterų lobistinė organizacija;
 • Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija;
 • CEDAW4CHANGE, Pasaulio moterų tinklas;
 • Lietuvos NVO tinklas.

  www.lpf.lt 

Šis projektas buvo finansuotas Europos komisijos pagal Erasmus+ programą. Ši publikacija atspindi tik autoriaus požiūrį ir komisija negali būti atsakinga už jame pateiktą informaciją.

PRISIJUNGIMAS

Pamiršote slaptažodį? / Pamiršote vartotojo vardą?