Numer projektu:
2017-3-PL01-KA205-047266

Menu

Numer projektu:
2015-1-CY01-KA203-011881

 

Partenerzy

Konsorcjum projektu składa się z uznanych na arenie międzynarodowej instytucji działających w zakresie edukacji menedżerskiej i rozwoju przedsiębiorczości. Niektóre z nich już współpracowały w przeszłości przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE:

 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" - Polska

logo OIC

Fundacja „OIC Poland" jest organizacją pozarządową działającą od 1991r. na rzecz stymulowania rozwoju gospodarczo-społecznego południowo-wschodniej Polski. Należy do wiodących organizacji szkoleniowych w regionie Lubelszczyzny. 

Głównym celem Fundacji „OIC Poland'" jest zapobieganie bezrobociu oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego poprzez wdrażanie programów szkoleniowo- doradczych, skierowanych na szeroką skalę do małych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim w formie:

 • przedsięwzięć szkoleniowych (kursy, seminaria, konferencje, doradztwo, kompleksowe projekty) skierowanych do licznych grup odbiorców, osób prywatnych, pracowników i właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy i szans na samozatrudnienie, upowszechnianie wiedzy, dobrych praktyk oraz rozwój zasobów ludzkich;
 • usług szkoleniowych skierowanych do osób zainteresowanych nabyciem nowych umiejętności opartych na indywidulanej analizie potrzeb szkoleniowych, firm i instytucji zainteresowanych szkoleniami dostosowanymi do potrzeb swoich pracowników w kontekście zmieniających się warunków ekonomicznych;
 • certyfikowane kursy, szkolenia, studia MBA, studia podyplomowe w celu uzyskania dodatkowych kompetencji, budowania sieci kontaktów biznesowych oraz podążania za najnowszymi trendami w obszarze edukacji;
 • Fundusz Pożyczkowy oferujący wsparcie finansowe oraz pomoc w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem startupów.

Podążając za duchem czasów, Fundacja „OIC Poland” oferuje unikatowe i nowoczesne rozwiązania szkoleniowe, łącząc tradycyjne metody nauki z elementami coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu nauczania i uczenia się.

Szeroko rozbudowana sieć kontaktów biznesowych oraz akademickich oraz współpraca z Uniwersytetami, szkołami, przedsiębiorstwami, organizacjami w całej Europie pozwala Fundacji na transfer wiedzy i wymianę najlepszych praktyk w zakresie edukacji i szkoleń dostosowanych do aktualnych wymogów rynku pracy na grunt województwa lubelskiego.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku!

Strona internetowa: www.oic.lublin.pl/

 

G. G. Eurosuccess Consulting LTD - Cypr

eurosuccess

Głównym celem organizacji jest informowanie i wspieranie osób i firm, w zakresie pozyskiwania i wykorzystania funduszy europejskich i krajowych na realizację własnych celów strategicznych i operacyjnych. Eurosuccess posiada doświadczenie w realizacji projektów UE, w tym z programu Uczenie się przez całe życie, ERASMUS +, Sprawiedliwość, zarówno jako partner jak i koordynator. Euroscucess jest również instytucją oceniającą wnioski składane w ramach różnych programów UE.

 

W zakresie realizacji projektów, Eurosuccess o posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu materiałów, narzędzi i metod szkoleniowych dotyczących różnych umiejętności / kompetencji (w tym narzędzi ICT do celów kompetencji a także środowisk e-learningowych) dla różnych grup, takich jak dzieci, młodzież, osoby dorosłe, przedsiębiorcy, biznesmeni i pracownicy, a także grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, takich jak osoby z grupy NEET, więźniowie, byli więźniowie i pozostałe jednostki.

 

Bazując na powyższym doświadczeniu, wiedzy i możliwościach, a także na rozbudowanej sieci kontaktów własnych z organizacjami partnerskimi i ekspertami na Cyprze i za granicą, Eurosuccess jest w stanie z powodzeniem realizować działania projektowe.

 

Ponadto, Eurosuccess jest akredytowanym ośrodkiem kształcenia i szkoleń zawodowych przez Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich na Cyprze, organu administracji publicznej w sektorze edukacji i szkoleń, a także spełnia najwyższe kryteria jakościowe i otrzymał certyfikat według najnowszej normy ISO 9001:2015.

Strona internetowa: www.eurosc.eu

 

Fundacja AVA Creations - Bułgaria

AVA

Fundacja AVA Creations jest bułgarską organizacją pozarządową aktywnie działającą na rzecz współpracy europejskiej w zakresie edukacji i szkoleń, w tym kształcenia zawodowego. Fundacja została założona w 2016 roku w celu wsparcia rozwoju firm oraz społeczności lokalnych poprzez rozwój innowacyjności, kreatywności oraz szkoleń zawodowych.

 

Obecnie jednym z głównych priorytetów fundacji jest podejmowanie i wdrażanie inicjatyw projektowych na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym, zorientowanych na rozwój osobisty i uczenie się przez całe życie. AVA dąży do wspierania innowacyjnych rozwiązań we wszystkich sektorach poprzez tworzenie sieci partnerów, wymianę doświadczeń i zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron. Do głównych działań Fundacji należy inicjowanie i wspieranie współpracy społecznej, gospodarczej, kulturalnej i edukacyjnej na poziomie lokalnym i krajowym, jak również podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz poprawy jakości życia poprzez edukację, transfer wiedzy, wymianę kulturalną i integrację społeczną.

 

Aby osiągnąć powyższe cele, eksperci Fundacji ściśle współpracują z z wieloma organizacjami międzynarodowymi i krajowymi, w tym instytucjami edukacyjnymi, gminami, organizacjami pozarządowymi i innymi osobami prawnymi i fizycznymi działającymi w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

Eksperci AVA stale uczestniczą w różnych krajowych i międzynarodowych spotkaniach, konferencjach, kursach i seminariach na temat rozwoju i doskonalenia zawodowego, relacji międzykulturowych i komunikacji, współpracy kulturalnej i możliwości uczenia się przez całe życie. Dzięki swoim ekspertom AVA nawiązuje kontakty z wieloma zagranicznymi partnerami, m.in. instytucjami edukacyjnymi i uniwersytetami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, organizatorami kształcenia i szkoleń zawodowych, organizacjami pozarządowymi itd.

Strona internetowa:  www.avacreations.eu

 

Fundusz Innowacji Społecznych (SIF) - Litwa

SIF

 

Fundusz Innowacji Społecznych (SIF) to organizacja pozarządowa, która została założona w 1994 roku w celu realizacji działań na rzecz osób z mniejszymi szansami oraz osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej. SIF zapewnia takim grupom dostęp do edukacji, wsparcie społeczne, informację i porady, aby pomóc takim osobom dokonać zmian w ich życiu. Organizacja realizuje swoją misję ściśle współpracując z różnymi partnerami oraz przedsiębiorstwami.

Od momentu założenia, organizacja działa na rzecz różnych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej - bezrobotni, niepełnosprawni, samotni rodzice, osoby zamieszkujące obszary wiejskie, migranci, kobiety po przejściach. Organizacja oferuje pomoc i wsparcie młodym ludziom oraz osobom dorosłym, przede wszystkim kobietom, o niskich kwalifikacjach, którzy mają mniejsze szanse z uwagi na nierówności społeczne oraz mniejsze szanse zawodowe.

 

Od 1994 roku organizacja SIF zrealizowała ponad 100 projektów unijnych, krajowych i międzynarodowych, zarówno w roli koordynatora jak i partnera. Zakres tematyczny projektów:

 • Rozwiązywanie problemów młodzieży, wspieranie edukacji obywatelskiej, rozwój kompetencji biznesowych dla przedsiębiorstw społecznych oraz kompetencji zawodowych
 • Promowanie przedsiębiorczości oraz przedsiębiorczości społecznej
 • Włączenie społeczne i zdolność do zatrudnienia • Równość płci i różnorodność
 • Promowanie kształcenia dorosłych • Włączenie imigrantów w życie społeczne
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) oraz e–learning
 • Zwalczanie przemocy wobec kobiet
 • Szkolenia międzykulturowe i językowe
 • zwiększanie potencjału organizacji pozarządowych (NGO)

Sieć kontaktów SIF obejmuje około 200 partnerów zagranicznych oraz 200 partnerów krajowych. SIF jest członkiem:

 • Litewskie Lobby Kobiet (LWL)
 • Litewskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Dorosłych
 • Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW), Światowa Sieć Kobiet
 • Litewska sieć organizacji pozarządowych

  Strona internetowa: www.lpf.lt

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Zaloguj sie

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?